info@lawyer-vietnam.com
+84 (0) 28 7302 5772

Grünkorn & Partner Law

We specializing in legal tax business consultation for foreign companies

Hoạt động Logistics tại Việt Nam

16 trang tổng quan về hệ thống và thông tin thực tế về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, tập trung vào việc làm rõ các điều kiện để sở hữu 100% vốn nước ngoài, cập nhật tháng 4 năm 2017. Xem thêm